Povolanie

Kňaz prináša ľuďom Krista. Slávením sviatostí zviditeľňuje Ježiša, ktorý dáva svoj život (v Eucharistii), odpúšťa hriechy (vo sviatosti zmierenia)… Byť kňazom nie je zamestnanie v bežnom zmysle, ale predovšetkým Božie povolanie a úplné sebadarovanie ako odpoveď na toto povolanie, aby svet mal Život.

„Kňaz je naozaj niečo veľké!“ (sv. Ján Mária Vianney)

V súlade s vlastnou povahou Komunity Emanuel sú jej kňazi povolaní:
1. byť mužmi zapálenými láskou Ježišovho Srdca, zvlášť v adorácii;
2. mať misionárskeho ducha v každodennom živote, najmä súcitením a evanjelizáciou;
3. žiť bratským a komunitným spôsobom života spolu so svojimi laickými bratmi a sestrami z Komunity Emanuel;
4. zachovať vernosť učeniu Katolíckej cirkvi a poslušnosť voči vnuknutiam Ducha Svätého;
5. byť inkardinovaní v diecézach a tak žiť vo svete, aby tam prinášali Emanuela, ktorý je „Boh s nami“.

„Kňaz Komunity Emanuel je v službe Cirkvi a svetu.
Je to muž, ktorý bol osobne zasiahnutý Božou láskou, a ktorý zachytil Ježišovo volanie nasledovať ho. Na toto volanie odpovedá tým, že sa usiluje milovať Ježiša a denne mu slúži, a to najmä v adorácii Najsvätejšej sviatosti a počúvaním Božieho slova. Táto láska ho napĺňa a pobáda ísť v ústrety mužom a ženám tohto sveta, aby aj oni objavili, ako veľmi sú Bohom milovaní. Kňaz Komunity Emanuel je osobitným spôsobom kňazom pre misie. Je si vedomý, že potrebuje iných, aby v sebe uchovával misijnú horlivosť. Nie je lepší než ostatní a vie, že evanjelizácia prináša viac ovocia, ak je prežívaná spolu s ostatnými bratmi a sestrami, manželmi i zasvätenými. Z tohto dôvodu je pre neho bratský život veľmi dôležitý. Komunita Emanuel mu je rodinou, v ktorej môže uskutočňovať svoje povolanie k svätosti spolu s ostatnými jej členmi. S radostným srdcom naplneným Božou chválou sa snaží stále lepšie slúžiť druhým ľuďom a zvlášť tým najchudobnejším.“
Otec Fabien, diecéza Namur
„Byť kňazom nie je „job“, ale celkom osobitné povolanie, ktoré zahŕňa celú moju existenciu. Rozhodnutie odpovedať na Božie povolanie i povolanie Cirkvi znamená predovšetkým úplne sa zasvätiť Bohu a vydať do jeho rúk celý svoj život. Áno, každému konaniu predchádza moje sebadarovanie Kristovi, a to nezávisle od toho, či mám alebo nemám čas, či som zaneprázdnený alebo nie. Som zasvätený Bohu, aby som Boha dával svetu, aby som dával jeho prítomnosť“.
Otec Paul-Marie, diecéza Paríž