Kňazi

Už od počiatkov Komunity dostali niektorí mladí muži v jej lone povolanie ku kňazstvu.

Pierre Goursat čoskoro vnímal, že kňazi, ktorí zdieľajú s laickými bratmi a sestrami rovnaký modlitbový život, rovnakú túžbu po svätosti a rovnaký zápal pre ohlasovanie evanjelia, sú prínosom pre Cirkev. Kňazi Komunity Emanuel sú inkardinovaní v diecézach a disponibilní pre všeobecnú misiu Cirkvi, zároveň sú však povolaní plne žiť svoju komunitnú angažovanosť.

Komunita spája rôzne životné stavy, pričom ich osobitné zodpovednosti ostávajú zachované. Ale tieto stavy žijú v bratskom vzťahu, ktorý sa zakladá práve na príslušnosti ku Komunite. Spoločenstvo, ktoré žijú kňazi a laici, je akoby ilustráciou náuky II. Vatikánskeho koncilu o spolupráci týchto stavov v Cirkvi.

V súčasnosti má Komunita 265 kňazov, viac ako 80 seminaristov a 15 mladíkov, ktorí absolvujú tzv. Rok sv. Jozefa (rok rozlišovania povolania do kňazstva). Komunitný život a komunitná formácia tvoria podstatnú súčasť cesty a rozlišovania seminaristov.

Väčšina kňazov Komunity vykonáva svoj úrad vo farnostiach (aktuálne je 85 rôznych farských misií zverených kňazom, ktorí sú členmi Komunity). Iní kňazi sa venujú mladým (ako duchovní správcovia na internátoch, v evanjelizačných školách…), pôsobia v nemocniciach alebo vo formácii budúcich kňazov.

Kňazi môžu byť vyslaní na misiu do inej krajiny alebo na iný kontinent. Na každom mieste apoštolátu však s ostatnými kňazmi tvoria bratstvo v poslaní aj v živote: spoločné bývanie, denná spoločná modlitba a pastoračné aktivity. Zároveň sa podieľajú na bratskom a misijnom živote miestnej komunity.