Komunita Emanuel spolu s farnosťou Handlová pripravili na najbližšie pôstne obdobie čítanie na pokračovanie v podobe apoštolskej exhortácie Sv. Otca, pápeža Františka, Gaudete et exsultate – o povolaní k svätosti v každodennom živote. Cieľom je nechať v sebe rezonovať pápežové slová a prijať pozvanie k svätosti, ktoré je našim krstným povolaním, či sme laici, zasvätené osoby alebo kňazi. Je to cesta objavovania a odkrývania konkrétneho Božieho pozvania a našej odpovede naň v každodennom živote, ktorý žijeme, na mieste, kde žijeme, pracujeme a nasledujeme Ježiša Krista.

Modlitba k Duchu svätému

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
I pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy,
vo všetkých dňoch.
Amen.

Štvrtok po prvej pôstnej nedeli | 5.3.2020

Sv. omša: Est 4,17n. p-r. aa-bb.gg-hh; Mt 7,7-12

(2. kapitola)
Dvaja subtílni nepriatelia svätosti

35. V tomto rámci chcem upriamiť pozornosť na dva falzifikáty svätosti, ktoré by nás mohli zviesť zo správnej cesty: gnosticizmus a pelagianizmus. Sú to dve herézy, ktoré sa objavili v prvých kresťanských storočiach, sú však stále alarmujúco aktuálne. Aj dnes sa srdcia mnohých kresťanov, možno bez toho, aby si to uvedomovali, nechávajú zviesť týmito klamlivými návrhmi. V nich sa prejavuje antropocentrický imanentizmus, prestrojený za katolícku pravdu.33 Pozrime sa na tieto dve formy doktrinálnej alebo disciplinárnej bezpečnosti, vedúce „k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom (niektorí) druhých namiesto evanjelizovania analyzujú a klasifikujú, a namiesto toho, aby im uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie. V oboch prípadoch ani Ježiš Kristus, ani ľudia nestoja v strede záujmu.“34

Súčasný gnosticizmus

36. Gnosticizmus je prejavom „viery uzatvorenej do subjektivizmu, v ktorom človeka zaujíma len určitá skúsenosť alebo určitý rad úvah a poznatkov, ktoré vraj dokážu priniesť útechu a svetlo, ale daný človek v konečnom dôsledku zostane pre ne zatvorený v imanencii svojho vlastného rozumu a citov“.35

Myseľ bez Boha a bez tela

37. Vďaka Bohu, v priebehu celých dejín Cirkvi bolo veľmi jasné, že dokonalosť osôb sa posudzuje podľa ich lásky, nie podľa kvantity dát a poznatkov, ktoré nazhromaždia. „Gnostici“ majú v tomto bode zmätok, a posudzujú druhých na základe toho, či sú schopní pochopiť hĺbku určitých náuk. Koncipujú myseľ bez vtelenia, neschopnú dotknúť sa trpiaceho tela Krista v druhých, strnulú v encyklopédii abstrakcií. Na odhalenie tajomstva napokon uprednostňujú – ako to vyjadril istý mysliteľ – „Boha bez Krista, Krista bez Cirkvi, Cirkev bez ľudu“.36

38. Konečne, ide o márnomyseľnú povrchnosť: mnoho pohybu na povrchu mysli, ale bez pohybu a pohnutia v hĺbke myslenia. Niektorých si však dokáže podmaniť klamlivou fascináciou, pretože gnostická rovnováha je formálna a zdanlivo sterilná, a môže nadobudnúť aspekt istej harmónie alebo poriadku, ktorý všetko objíma.

39. Buďme však ostražití. Nemám na mysli racionalistických nepriateľov kresťanskej viery. Toto sa môže vyskytnúť vnútri Cirkvi, tak u laikov vo farnostiach, ako aj u tých, čo učia filozofiu alebo teológiu vo formačných centrách. Pretože gnostikom je tiež vlastná viera, že svojimi vysvetleniami môžu urobiť dokonale zrozumiteľnú celú vieru a celé evanjelium. Absolutizujú vlastné teórie a druhých nútia, aby sa podrobili zdôvodneniam, ktoré používajú. Jedna vec je zdravé a pokorné používanie rozumu na premýšľanie nad teologickým a morálnym učením evanjelia; druhá je snažiť sa zredukovať učenie Ježiša na chladnú a prísnu logiku, ktorá sa snaží všetko ovládnuť.37

Modlitba k Panne Márii

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.

Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe,

Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím
ako úbohý a kajúci hriešnik.

Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj
a vyslyš.

Amen.

Niekoľko praktických odporúčaní k zamysleniam:

1 / ZASTAV SA
Každý deň je potrebné si nájsť aspoň 15 minút na krátke zastavenie sa, aby sme v pokoji mohli čítať a načúvať textu. Odporúča sa nájsť si takýto čas najmä ráno, keď je myseľ ešte svieža, pokojne to môže byť aj pri šálke dobrej kávy alebo čaju.

2 / MODLI SA
Na začiatku každého zamyslenia je dobré sa najprv modliť a vzývať Ducha Svätého, aby nám dával svetlo, viedol a sprevádzal nás na tejto ceste. Môžeme sa pomodliť modlitbu k Duchu svätému v úvode.

3 / ČÍTAJ
Prečítame si ponúknutý text a zotrváme v tichosti, aby sme načúvali, čo nám Duch Svätý chce v danom dni povedať.

4 / ZAPÍŠ SI
Na záver si môžeme zapísať nejakú myšlienku, ktorá nás oslovila alebo inšpiráciu, ktorú sme pri čítaní textu vnímali pre seba. Môže to byť napr. nejaký bod, ktorý ma upozorní, na čom by som mohol v  daný deň pracovať, aby sme takto pomaly mohli napredovať na ceste svätosti.

5 / POĎAKUJ
Na záver môžeme Bohu vlastnými slovami poďakovať v modlitbe za slovo, ktoré sme čítali, za slovo inšpirácie na daný deň s prosbou, aby nám pomáhal kráčať cestou svätosti a môžeme sa zveriť pod ochranu Panny Márie napr. modlitbou Zdravas Mária alebo Spomeň si, sv. Panna Mária, ktorej text nájdeme aj na konci týchto zamyslení.

———————
Vyberte si formát, ktorý vám najviac vyhovuje:

– stiahnite si pracovný zošit do svojho počítača alebo mobilného zariadenia v podobe PDF formátu (tu),
– prihláste sa na každodenný odber emailov, ktoré budú obsahovať jednotlivé zamyslenia na každý deň (prihlásiť sa),
– sledujte príspevky na našom Facebooku,
– sledujte našu webovú stránku www.emanuel.sk.