Komunita Emanuel spolu s farnosťou Handlová pripravili na najbližšie pôstne obdobie čítanie na pokračovanie v podobe apoštolskej exhortácie Sv. Otca, pápeža Františka, Gaudete et exsultate – o povolaní k svätosti v každodennom živote. Cieľom je nechať v sebe rezonovať pápežové slová a prijať pozvanie k svätosti, ktoré je našim krstným povolaním, či sme laici, zasvätené osoby alebo kňazi. Je to cesta objavovania a odkrývania konkrétneho Božieho pozvania a našej odpovede naň v každodennom živote, ktorý žijeme, na mieste, kde žijeme, pracujeme a nasledujeme Ježiša Krista.

Modlitba k Duchu svätému

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
I pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy,
vo všetkých dňoch.
Amen.

Pondelok po prvej pôstnej nedeli | 2.3.2020

Sv. omša: Lv 19,1-2; Mt 25,31-46

Tvoje poslanie v Kristovi

19. Pre kresťana nie je možné myslieť na vlastné poslanie na zemi bez toho, aby ho chápal ako cestu ku svätosti, lebo „to je Božia vôľa, vaše posvätenie“ (1 Sol 4, 3). Každý svätý je jedno poslanie; je to projekt Otca na odzrkadlenie a vtelenie jedného aspektu evanjelia v určitom okamihu dejín.

20. Toto poslanie má svoj plný zmysel v Kristovi, a možno mu porozumieť len od neho počínajúc. Svätosť v podstate znamená žiť tajomstvá jeho života v jednote s ním. Spočíva v spojení so smrťou a vzkriesením Pána jedinečným a osobným spôsobom, v neustálom zomieraní a vstávaní z mŕtvych s ním. Tiež však môže znamenať obnovenie – vo vlastnej existencii – určitých aspektov Ježišovho pozemského života: jeho skrytého života, jeho komunitného života, jeho blízkosti posledným, jeho chudoby a ďalších prejavov jeho obetovania sa z lásky. Kontemplácia týchto tajomstiev, ako ju navrhuje sv. Ignác z Loyoly, nás vedie k tomu, aby sme ich vteľovali do našich rozhodnutí a postojov.18 Pretože „všetko v Ježišovom živote je znakom jeho tajomstva“,19 „celý Kristov život je zjavením Otca“,20 „celý Kristov život je tajomstvom vykúpenia“,21 „celý Kristov život je tajomstvom rekapitulácie“,22 a „Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil on, mohli žiť v ňom a on to mohol žiť v nás“.23

21. Plánom Otca je Kristus a my v ňom. Napokon je to milujúci Kristus v nás, pretože „svätosť nie je nič iné, než naplno žitá láska“.24 Preto „svätosť sa meria podľa výšky, ktorú Kristus dosahuje v nás, a podľa toho ako – napomáhaní silou Ducha Svätého – modelujeme celý náš život podľa jeho života“.25 A tak, každý svätý je posolstvom, ktoré Duch Svätý čerpá z bohatstva Ježiša Krista a darúva jeho ľudu.

22. Na spoznanie toho, aké slovo chce Pán povedať prostredníctvom niektorého svätého, sa netreba príliš zaoberať detailmi, pretože tam môžu byť aj chyby a pády. Nie všetko, čo hovorí niektorý svätec, je úplne verné evanjeliu; nie všetko, čo robí, je autentické a dokonalé. To, čo si treba všimnúť, je celok jeho života, jeho celá cesta posvätenia, tá podoba, ktorá odráža niečo z Ježiša Krista a ktorá vystúpi do popredia, keď sa podarí zostaviť zmysel celku jeho osoby.26

23. Toto je pre všetkých nás silné pozvanie, ktorému treba venovať pozornosť. Aj ty potrebuješ pochopiť celok tvojho života ako poslanie. Pokúšaj sa o to počúvaním Boha v modlitbe a spoznávaním znamení, ktoré ti on ponúka. Pýtaj sa vždy Ducha, čo od teba Ježiš očakáva v každom okamihu tvojej existencie, a v každom rozhodnutí, ktoré musíš urobiť, aby si rozoznal miesto, ktoré má v tvojom poslaní. A dovoľ mu, aby v tebe vyformoval to osobné mystérium, ktoré odráža Ježiša Krista v dnešnom svete.

24. Kiež dokážeš spoznať, ktoré je to slovo, ten odkaz Ježiša, ktorý Boh chce povedať svetu tvojím životom. Nechaj sa premeniť, nechaj sa obnoviť Duchom, aby sa to mohlo uskutočniť, a aby sa tvoje vzácne poslanie nepremárnilo. Pán ho privedie k zavŕšeniu, aj uprostred tvojich chýb a zlých okamihov, ak neopustíš cestu lásky a zostaneš vždy otvorený na jeho nadprirodzené pôsobenie, ktoré očisťuje a osvecuje.

Modlitba k Panne Márii

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.

Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe,

Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím
ako úbohý a kajúci hriešnik.

Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj
a vyslyš.

Amen.

Niekoľko praktických odporúčaní k zamysleniam:

1 / ZASTAV SA
Každý deň je potrebné si nájsť aspoň 15 minút na krátke zastavenie sa, aby sme v pokoji mohli čítať a načúvať textu. Odporúča sa nájsť si takýto čas najmä ráno, keď je myseľ ešte svieža, pokojne to môže byť aj pri šálke dobrej kávy alebo čaju.

2 / MODLI SA
Na začiatku každého zamyslenia je dobré sa najprv modliť a vzývať Ducha Svätého, aby nám dával svetlo, viedol a sprevádzal nás na tejto ceste. Môžeme sa pomodliť modlitbu k Duchu svätému v úvode.

3 / ČÍTAJ
Prečítame si ponúknutý text a zotrváme v tichosti, aby sme načúvali, čo nám Duch Svätý chce v danom dni povedať.

4 / ZAPÍŠ SI
Na záver si môžeme zapísať nejakú myšlienku, ktorá nás oslovila alebo inšpiráciu, ktorú sme pri čítaní textu vnímali pre seba. Môže to byť napr. nejaký bod, ktorý ma upozorní, na čom by som mohol v  daný deň pracovať, aby sme takto pomaly mohli napredovať na ceste svätosti.

5 / POĎAKUJ
Na záver môžeme Bohu vlastnými slovami poďakovať v modlitbe za slovo, ktoré sme čítali, za slovo inšpirácie na daný deň s prosbou, aby nám pomáhal kráčať cestou svätosti a môžeme sa zveriť pod ochranu Panny Márie napr. modlitbou Zdravas Mária alebo Spomeň si, sv. Panna Mária, ktorej text nájdeme aj na konci týchto zamyslení.

———————
Vyberte si formát, ktorý vám najviac vyhovuje:

– stiahnite si pracovný zošit do svojho počítača alebo mobilného zariadenia v podobe PDF formátu (tu),
– prihláste sa na každodenný odber emailov, ktoré budú obsahovať jednotlivé zamyslenia na každý deň (prihlásiť sa),
– sledujte príspevky na našom Facebooku,
– sledujte našu webovú stránku www.emanuel.sk.