V sobotu 27. marca 2021 mnohé katolícke média zverejnili správu, že prof. Jean-Luc Moens sa zriekol úradu moderátora Charisu z rodinných dôvodov, ktorý vykonával od roku 2019. 

Ako uviedol v liste adresovanom členom a sympatizantom Katolíckej charizmatickej obnovy dôvod jeho zrieknutia je, aby mohol byť viac k dispozícií svojej rodine, ktorá prechádza náročnou skúškou. Prof. Jean-Luc Moens, pochádzajú z Belgická, je otcom siedmich detí. Pred troma rokmi jeho najstaršia dcéra, matka dvoch detí, utrpela dvojnásobnú paralýzu a zostala odkázaná na pomoc druhých. O náročnej situácii hovoril 19. februára so Svätým Otcom, ktorý mu vyjadril blízkosť a spolucítenie v skúške, ktorou spolu s rodinou prechádzajú. Rozhodnutie ponechal kompletne na neho, aby ho urobil v záujme dobra rodiny. 

(https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2021-03/moderator-charisu-prof-jean-luc-moens-sa-zriekol-uradu.html)

Počas obdobia, kedy v modlitbe rozlišoval otázku zrieknutia sa úradu, počas jedných ranných chvál spievali pieseň „God will make a way“, (Boh otvorí cestu). Práve táto pieseň bola pre neho svetlom, v ktorej pochopil ako mu Pán hovorí: „Otvorím novú cestu tam, kde si myslíme, že žiadna nie je“. Tieto slová ho povzbudili k dôvere a odovzdanosti aj v súvislosti so službou v Charis.

(https://www.charis.international/en/charis-moderator-resignation/

Jean-Luc Moens sa narodil v roku 1951 v Belgicku, s manželkou Annou majú spolu 7 detí a sú starí rodičia 11 vnúčat. Bol profesorom matematiky a po skúsenosti vyliatia Ducha Svätého sa angažoval v modlitbovom spoločenstve a neskôr v Komunite Emanuel, ktorej sú členmi. V Komunite Emanuel bol zodpovedný za viacero služieb: bol šéfredaktorom časopisu „Il est vivant“, ktorý založil Pierre Goursat, zakladateľ komunity, bol prezidentom neziskovej organizácie „FIDESCO“, ktorá vysiela dobrovoľníkov na pomoc rozvojovým projektom v rôznych častiach katolíckej Cirkvi. V rokoch 2006 – 2017 bol členom Vatikánskeho Dikastéria Cor Unum a neskôr, 2015-2019, zastával úrad výkonného sekretára organizácie „Fraternité Catholique“.

Jean-Luc je aj autorom mnohých kníh s duchovnou tematikou. Do slovenského jazyka boli preložené dve: 
Evanjelizovať znamená milovať – Slovami a skutkami, vždy a všade.
Modlitba? Ako a prečo sa modliť.

V roku 2020 sa mal Jean-Luc Moens zúčastniť stretnutia ON JE ŽIVÝ, ktoré už vyše 25 rokov organizuje Komunita Emanuel na Slovensku. Krátke video z jeho príhovoru: 

Svedectvo životnej skúšky, ktorou Jean-Luc Moens prešiel počas uplynulých mesiacov

Okrem toho, že jedna z jeho dcér zostala paralyzovaná a odkázaná na starostlivosť svojich rodičov, aj sám Jean-Luc prekonal  veľmi ťažkú formu ochorenia COVID a bol 5 týždňov sám v úplnej izolácii v nemocnici.

Jean-Luc, si zodpovedný za Charis: môžeš nám priblížiť o akú službu sa jedná?

Charis je nová a jedinečná služba Univerzálnej Obnovy hnutia v Duchu Svätom, ktorú ustanovil Sv.Otec František. Jeho vnímanie Obnovy spočíva v tom, že ju považuje za milosť Cirkvi, ktorá je povolaná oživiť celú Cirkev

Charis má tri misie:

  1. Šíriť vo svete vyliatie Ducha Svätého
  2. Pracovať pre jednotu kresťanov, pretože vyliatie Ducha má ekumenické korene
  3. Podporiť službu chudobným

V minulosti som pracoval pre Komunitu Emanuel viac ako 30 rokov. Na moje veľké prekvapenie som mal telefonát z Ríma, v ktorom som bol požiadaný stať sa zodpovedným za Charis. S mojou manželkou sme sa veľa modlili za správne rozlíšenie toho ako odpoviem na žiadosť. Napokon sme sa rozhodli, že sme ochotní opustiť aj Belgicko a presťahovať sa do Ríma.

A teda práve v tom období tvoja dcéra prežila veľké zdravotné ťažkosti. Môžeš nám o tom niečo povedať?

V januári 2019 v dôsledku krvácania do mozgu prekonala naša dcéra aj ťažkú pľúcnu embóliu a následne po 15 dňoch od vzniku ochorenia ju opustil jej manžel a ich dve deti boli zverené do starostlivosti otca. Naša dcéra zostala hospitalizovaná viac ako rok a po jej prepustení sme nenašli vhodné špecializované pracovisko na jej prijatie, preto sme sa rozhodli prijať ju do našej domácnosti a odvtedy žije s nami. Naša dcéra je dnes kompletne ochrnutá na obidve dolné končatiny a na ľavú ruku. Ale zostala jej zachovaná úplná mentálna integrita a inteligencia. Týmto nešťastím moja dcéra stratila všetko: prácu, domov, svoje telo, manžela i deti. A keď sa jej pýtajú, čo je na tom najťažšie odpovie: “to, že ma opustil môj manžel“.

Takže služba, o ktorú ma Svätá Cirkev žiada, začala veľmi ťažkou skúškou, ktorú sa snažíme prežívať vo veľkej dôvere v Božie víťazstvo. Nevieme kedy, a ako sa prejaví, ale dôverujeme.

Ako sa má tvoja dcéra dnes?

Má neuveriteľnú odvahu, pretože sa nikdy nesťažuje napriek tomu, že aj keď nemôže nohami pohnúť, pociťuje v nich veľké bolesti. Nachádza sa vo veľmi komplikovanej situácii, ale napriek tomu zostáva verná Pánovi a zostáva mu blízko.

Ty si následne prekonal ťažkú formu infekcie COVID a bol si 5 týždňov hospitalizovaný, ako si prežil túto skúšku?

Prežil som ju ako duchovné cvičenia, ako srdce k srdcu s mojím Pánom. Bol som hospitalizovaný sám v jednej izbe, bez možnosti návštev s na hlave nasadenou „kyslíkovou helmou“, ktorá mi zabraňovala telefónovať a teda bol som kompletne izolovaný od sveta. Bola to samota v tichu. Veľa som sa modlil. Čítal som Sv.Písmo na mojom Smartfone. Celý Nový Zákon a časť Starého Zákona. Prekvapujúco týchto 5 týždňov boli asi tie najkrajšie v mojom živote. Zakúsil som v nich Božiu blízkosť.

Je veľmi ťažké zhrnúť do slov to čo som prežil, ale možno by som to mohol zhrnúť do troch bodov.

1. Zakúsil som Jeho osobnú a nekonečnú lásku pre mňa osobne

Mnohokrát v živote som bol obdarovaný slzami nekonečnej vďačnosti za to, že som od Neho milovaný viac ako si viem predstaviť. Keď som bol uložený na lôžko, nemocničný kaplán mi povedal tieto prorocké slová: „Boh ti dá znovu prežiť tvoj život…“. A tak sa aj stalo. Videl som ako mi Boh znovu dáva prežiť a poznať Jeho prítomnosť a Jeho požehnanie vo všetkých etapách môjho života, včetne skúšok. Aby som to všetko lepšie pochopil, Boh mi dal slovo, ktoré adresoval jednej francúzskej mystičke XX.storočia Gabriele Bossis. Pochopil som, že Jeho láska je úplne zadarmo. Nemusím nič robiť, aby som si ju zaslúžil. Uvedomil som si, že celý život som sa snažil dokázať, že si Jeho lásku zaslúžim. Aká hlúposť…Aká pýcha…Ježiš to povedal Gabriele: „Ľudia neveria mojej láske pre falošnú pokoru. Nie preto vás milujem, že si to zaslúžite, ale preto, že ste moje úbohé deti, môj biedny obraz a pretože moje srdce je plné lásky voči vám“. Všetko je to otázka dôvery a odovzdania sa: „Pozri, aká veľmi cenná je tvoja slabosť, pretože ma priťahuje, Ja viem, že si slabá. Nepotrebujem tvoju silu, ale tvoju dôveru“. Objavil som, že je to Boh, ktorý berie iniciatívu do svojich rúk a dopĺňa tú moju. Slovo Ježiša, ktoré povedal Gabriele ma úplne prevalcovalo: „Miluj ma ako dokážeš, zbytok doplním ja sám“. Počas moje izolácie bolo toto Slovo pre mňa ako svetlo, ako nekonečná radosť, ako oslobodenie, ako uzdravenie. Ako často som Pánovi hovoril o tom, ako málo Ho milujem a že neviem, akým spôsobom zväčšiť moju lásku k Nemu. Bol som príliš škrupolózny. A hľa Pán mi hovorí: „Nebuď ustarostený, miluj ma ako vieš a ja urobím ostatné“. Aká láska v Jeho slovách. A aké uzdravenie. 

2. Sme predurčení odrážať Boží obraz

Pri mojom čítaní Nového Zákona sa ma znovu dotkla kapitola 8, verš 28 z Listu Rimanom: „Všetko slúži na dobré tým ktorí milujú Boha“. Práve toto je slovo, ktoré nás posilňuje v skúške, ktorú prežívame v rodine. A toto je aj kľúčové slovo pri čítaní knižky, ktorú som napísal o utrpení: Sila kríža – bláznivá láska Boha (Vydavateľstvo Emanuel, 2014). Ale čítajúc celú kapitolu, pochopil som, že dobro ku ktorému sme predurčení je napodobňovať Syna, aby bol „prvorodený medzi mnohými bratmi“. Som povolaný byť Ježišovým bratom, ktorý za nás zomrel na kríži. Povolanie ku svätosti v sebe zahŕňa aj kríž. Sme stvorení pre svätosť. Bol som šokovaný, keď som objavil že toto povolanie, je povolanie pre dvoch. Ako povedal Ježiš Gabriele: „Nech nič nezmenší tvoju dôveru! Znovu a znovu ma pros o tvoju svätosť. Žiješ na tejto zemi, aby si bola svätá. Prišiel som na tento svet, aby ste sa stali svätými. A teda? Ak teda tvoja túžba sa stretne s mojou, čo nám môže zabrániť, aby sme to nedokázali. Ale musíš uveriť v lásku“. Všetko toto som už dávno vedel, ale rozumom, nie srdcom. Na mojom nemocničnom lôžku mi Boh dal milosť, aby toto poznanie prešlo z „hlavy do srdca“. Pochopil som, že Ježiš ma predurčil byť svätým od počiatku sveta, túžil, aby som bol svätý viac ako som po tom túžil ja sám… a on má prostriedky na to aby sa to stalo skutočnosťou ak mu dôverujem a úplne sa odovzdám Jeho láske.  „Nepotrebujem tvoju silu, ale tvoju dôveru“.

3. Skrze Máriu sme stvorení na Boží obraz

Ako člen komunity Emanuel, sa každý deň už viac ako 30 rokov zasväcujem Panne Márii slovami zasvätenia Sv. Maria z Grignonu de Monfort. Znovu som si prečítal Traktát o pravej úcte k Panne Márii, ktorý som našiel vo svojom počítači. Pochopil som, že predurčenie stať sa Ježišovým bratom, sa realizuje skrze zasvätenie Panne Marii, vstúpiac do jej lona. Bratia sú osoby, ktoré pochádzajú zo rovnakého lona. A v lone Panny Márie som bol stvorený na obraz Ježiša stať sa jeho bratom, aby som sa stal svätým. Pochopil som teda, že nie sme len dvaja, ktorí pracujeme na mojej svätosti, ale traja. Je to teda Ježiš, je tu ale aj Mária. A opäť to nebol len objav intelektuálny, ale predovšetkým objav srdca a duše, ktorý sa vtlačil do môjho srdca. Plakal som vďačnosťou. Je veľmi ťažké vyjadriť slovami akúkoľvek duchovnú skúsenosť. Môžem len povedať, že tých 5 týždňov v nemocnici boli časom, v ktorom som cítil, že Ježiš ma berie za ruku a vedie ma, aby som každý deň odkrýval nádheru môjho života a môjho povolania. Vždy, keď mi bolo povedané od lekárov, že ešte musím pokračovať v liečbe a nemôžem opustiť svoju izbu, vedel som, že Boh má ešte niečo, čo mi chce povedať. A nemýlil som sa.

Originál svedectva vo francúzštine / https://emmanuel.info/dans-lepreuve-jai-vecu-un-coeur-a-coeur-avec-le-seigneur/