Komunita Emanuel spolu s farnosťou Handlová pripravili na najbližšie pôstne obdobie čítanie na pokračovanie v podobe apoštolskej exhortácie Sv. Otca, pápeža Františka, Gaudete et exsultate – o povolaní k svätosti v každodennom živote. Cieľom je nechať v sebe rezonovať pápežove slová a prijať pozvanie k svätosti, ktoré je našim krstným povolaním, či sme laici, zasvätené osoby alebo kňazi. Je to cesta objavovania a odkrývania konkrétneho Božieho pozvania a našej odpovede naň v každodennom živote, ktorý žijeme, na mieste, kde žijeme, pracujeme a nasledujeme Ježiša Krista.

Modlitba k Duchu svätému

Príď, Duchu Svätý, tvorivý
príď svojich verných navštíviť,
naplň nám srdcia milosťou,
ktoré si stvoril múdrosťou.

Tešiteľom si nazvaný,
dar Boží z neba nám daný,
zdroj živý, láska, oheň v nej
I pomazanie duchovné.

Ty, darca darov sedmorých,
prst Boží v dielach stvorených,
ty, prisľúbenie Otcovo,
dávaš reč, slovo Pánovo.

Osvieť nás, ducha posilňuj,
do sŕdc vlej lásku ohnivú,
keď telo klesá v slabosti,
vzpriamuj ho silou milosti.

Pred nepriateľom ochráň nás,
svoj pokoj daj nám v každý čas,
nech vždy pod tvojím vedením
vyhneme vplyvom škodlivým.

Nauč nás Otca poznávať
a jeho Syna milovať
a v teba, Ducha obidvoch,
daj veriť vždy,
vo všetkých dňoch.
Amen.

Tretia pôstna nedeľa | 15.3.2020

Sv. omša: Ex 17,3-7; Rim 5,1-2.5-8; Jn 4,5-42

Byť chudobný v srdci, to je svätosť.
„Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme.“

71. Je to silný výraz v tomto svete, ktorý je od počiatku miestom nepriateľstva, v ktorom sú všade hádky, v každom kúte nenávisť, kde neustále súdime druhých podľa ich myšlienok, ich zvykov, ba dokonca podľa ich spôsobu reči alebo obliekania. Skrátka, je to kráľovstvo pýchy a márnosti, v ktorom je každý presvedčený, že má právo sa povyšovať nad druhých. Avšak aj keď sa to zdá nemožné, Ježiš navrhuje iný štýl: tichosť. To je to, čo on sám žil so svojimi učeníkmi a čo obdivujeme pri jeho vstupe do Jeruzalema: „Hľa, tvoj Kráľ prichádza k tebe, tichý, sediaci na oslici“ (Mt 21, 5; Zach 9, 9).

72. Povedal: „Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu“ (Mt 11, 29). Ak žijeme v nepokoji a k druhým sa správame arogantne, skončíme unavení a vyčerpaní. Ak ale na ich limity a chyby hľadíme s láskavosťou a miernosťou, bez toho, aby sme sa cítili nadradení, môžeme im pomôcť a vyhneme sa míňaniu energie na zbytočné lamentácie. Pre svätú Teréziu z Lisieux „dokonalá láska spočíva v znášaní chýb druhých a nepohoršovaní sa na ich slabostiach“.69

73. Pavol spomína miernosť ako ovocie Ducha Svätého (Gal 5, 23). Odporúča, aby sme zašli za bratom a napomenuli ho, ak nás znepokojujú jeho zlé skutky, avšak „v duchu miernosti“ (Gal 6, 1), a pripomína: „daj si pozor, aby si aj ty neupadol do pokušenia“ (tamže). Aj keď niekto bráni svoju vieru a svoje presvedčenia, má to robiť „skromne“ (1 Pt 3, 16) a protivníkov treba „mierne karhať“ (2 Tim 2, 25). V Cirkvi sme mnohokrát pochybili tým, že sme neprijali túto výzvu Božieho slova.

74. Tichosť je iný výraz pre vnútornú chudobu toho, kto svoju dôveru vkladá len v Boha. Vskutku, v Biblii sa zvykne používať to isté slovo anawin na označenie chudobných aj tichých. Niekto by mohol namietať: „Ak som veľmi tichý, budú si myslieť, že som truľo, že som hlupák alebo slaboch.“ Niekedy je to tak, ale nechajme, nech si to myslia. Je lepšie byť vždy tichí; splnia sa naše najväčšie túžby: tichí „budú dedičmi zeme“, to znamená, uvidia ako sa v ich životoch naplnia Božie prisľúbenia. Pretože tichí, bez ohľadu na okolnosti, dúfajú v Pána – a tí, čo dúfajú v Pána, „zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji“ (Ž 37, 11). Zároveň Pán im dôveruje: „Na takéhoto zhliadnem: na pokorného a zroneného duchom a ktorý sa trasie pred mojimi slovami“ (Iz 66, 2).

Modlitba k Panne Márii

Spomeň si, svätá Panna Mária,
že nikdy nebolo počuť,
žeby bol niekto opustený,
kto sa utiekal pod tvoju ochranu,
teba prosil o pomoc
a žiadal o tvoje orodovanie.

Povzbudený touto dôverou
aj ja sa utiekam k tebe,

Matka, Panna panien;
k tebe prichádzam,
pred tebou stojím
ako úbohý a kajúci hriešnik.

Matka večného Slova,
neodmietni moje slová,
ale ma milostivo vypočuj
a vyslyš.

Amen.

Niekoľko praktických odporúčaní k zamysleniam:

1 / ZASTAV SA
Každý deň je potrebné si nájsť aspoň 15 minút na krátke zastavenie sa, aby sme v pokoji mohli čítať a načúvať textu. Odporúča sa nájsť si takýto čas najmä ráno, keď je myseľ ešte svieža, pokojne to môže byť aj pri šálke dobrej kávy alebo čaju.

2 / MODLI SA
Na začiatku každého zamyslenia je dobré sa najprv modliť a vzývať Ducha Svätého, aby nám dával svetlo, viedol a sprevádzal nás na tejto ceste. Môžeme sa pomodliť modlitbu k Duchu svätému v úvode.

3 / ČÍTAJ
Prečítame si ponúknutý text a zotrváme v tichosti, aby sme načúvali, čo nám Duch Svätý chce v danom dni povedať.

4 / ZAPÍŠ SI
Na záver si môžeme zapísať nejakú myšlienku, ktorá nás oslovila alebo inšpiráciu, ktorú sme pri čítaní textu vnímali pre seba. Môže to byť napr. nejaký bod, ktorý ma upozorní, na čom by som mohol v  daný deň pracovať, aby sme takto pomaly mohli napredovať na ceste svätosti.

5 / POĎAKUJ
Na záver môžeme Bohu vlastnými slovami poďakovať v modlitbe za slovo, ktoré sme čítali, za slovo inšpirácie na daný deň s prosbou, aby nám pomáhal kráčať cestou svätosti a môžeme sa zveriť pod ochranu Panny Márie napr. modlitbou Zdravas Mária alebo Spomeň si, sv. Panna Mária, ktorej text nájdeme aj na konci týchto zamyslení.

———————
Vyberte si formát, ktorý vám najviac vyhovuje:

– stiahnite si pracovný zošit do svojho počítača alebo mobilného zariadenia v podobe PDF formátu (tu),
– prihláste sa na každodenný odber emailov, ktoré budú obsahovať jednotlivé zamyslenia na každý deň (prihlásiť sa),
– sledujte príspevky na našom Facebooku,
– sledujte našu webovú stránku www.emanuel.sk.