Zjavenie v Paray le Monial

„Hľa, Srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí.“

úcta k božskému srdcu

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Objaviť Ježišovo Srdce znamená spoznať veľkosť lásky, ktorou sme milovaní. Znamená tiež horieť tou láskou, ktorá chce priviesť všetkých ľudí k nemu. Skutočnú útechu nájde jedine človek, ktorý nájde cestu k Ježišovmu Srdcu – ak sa naučí milovať spôsobom, ako miloval Ježiš, jeho srdcom.

17. storočie

Úcta k Ježišovmu Srdcu bola v dejinách Cirkvi stále prítomná, ako aj v živote niekoľkých svätých, avšak veľmi konkrétne sa začína až v 17. storočí zjaveniami vo Franúczsku.

1673-1675

Kristus zjavil tajomstvo lásky svojho Najsvätejšieho Srdca svätej Margite-Márii Alacoque v kaplnke Navštívenia Panny Márie v mestečku Paray-le-Monial v Burgundsku.

1856

Za pontifikátu Pia IX. bol zavedený sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a rozšírený na celú Cirkev, v roku 1889 z nariadenia pápeža Leva XII.bol povýšený na slávnosť prvej triedy.

1899

Pápež Lev XIII. vydal encykliku Annum sacrum (Svätý rok) , v nej súhrnne vysvetlil teologické základy úcty k Ježišovmu Srdcu, a na konci toho istého roka slávnostne zasvätil celé ľudstvo Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.

Zjavenie – posolstvo a prisľúbenia

Dňa 27. decembra 1673 sa svätej Margite Márii Alacoque, francúzskej rehoľníčke z rádu Navštívenia Panny Márie, zjavuje Božské srdce ako živé Srdce v Ježišovom tele a symbolizuje Ježišovu lásku k ľuďom, neskôr sa jej Srdce Ježišovo zjavuje horiace láskou, ako láska odmietaná, ktorá žiada opätovanie.

Pri zjavení Ježiš sv. Margite-Márii Alacoque ukazuje svoje srdce a hovorí: „Toto je srdce, ktoré tak veľmi milovalo ľudí, že nešetrilo ničím a išlo až do krajnosti, aby im vydalo svedectvo o svojej láske. A na odplatu prijímam od väčšiny iba nevďačnosti, prostredníctvom ich neúctivosti, ľahostajnosti, opovrhnutia a svätokrádeží, ktoré zakusujem v tejto sviatosti lásky. Avšak ešte viac ma zraňuje skutočnosť, že sa takto správajú aj srdcia, ktoré sú mi zasvätené.“

Ježiš žiada, aby v oktáve sviatku Najsvätejšieho Tela a Krvi Ježišovej, bol ustanovený za sviatok, ktorým by sa osobitne uctievalo jeho Srdce a odčiňovali by sa urážky, ktorých sa mu dostáva vo svätej Eucharistii. Prisľubuje bohatstvo tým, ktorí mu preukážu túto úctu, alebo budú pracovať, aby mu bola preukazovaná.

kto bola

Sv. Margita Mária Alacoque

1647 – 1690

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila ako piate zo siedmich detí blízko mesta Taize. Keď mala osem rokov, zomrel jej otec. Matka ju dala na výchovu do kláštora sv. Kláry, odkiaľ však asi po troch rokoch bola nútená odísť naspäť, kvôli chorobe. Dala sľub, že keď sa uzdraví, vstúpi do kláštora. Ako dvadsaťštyriročná vstúpila do kláštora rehole Navštívenia Panny Márie v meste Paray-le-Monial, kde je aj pochovaná. Zjavenia Božského Srdca sa uskutočnili v rokoch 1673 až 1675. Porozumieť týmto zjaveniam a uskutočňovať to, o čo v nich Pán žiadal, pomohol sv. Margite Márii Alacoque jej spovedník, sv. Klaudius La Colombiére z rehole jezuitov. Zomrela vo veku 43 rokov. Svätorečená bola v roku 1920.

PAray le monial

Zjavenia Božského Srdca

Margita-Mária Alacoque zhrňuje milosť zjavenia v jednom z jej listov nasledovne: „Toto Božské Srdce je nevysychajúcim prameňom, z ktorého neustále vytekajú tri prúdy: po prvé je to prúd milosrdenstva pre hriešnikov, ktrorým prináša ducha pokánia a ľútosti; druhý je prúdom kresťanskej lásky, ktorá prichádza na pomoc všetkým núdznym a osobitne tým, ktorí smerujú ku kresťanskej dokonalosti. Vďaka tejto pomoci prekonajú prekážky. Tretí prúd prináša lásku a svetlo dokonalým priateľom, ktorých chce zjednotiť so sebou, aby im vlial svoju múdrosť a poznanie, takže sa úplne zasvätia poslaniu šíriť slávu Ježišovho Srdca, každý svojím spôsobom“.

Posolstvo z Paray-le-Monialv stručnosti obsahuje tri podstatné rozmery: milosrdenstvo pre hriešnikovbratskú lásku a spolucítenie, ktoré sú najlepším spôsobom, ako preukázať úctu Ježišovmu Srdcu a napokon zjednotenie s Kristom, ktorého Srdce sa nám dáva, aby sme sa mu stali podobnými.

úcta k božskému srdcu

12 prisľúbení

Ježiš prostredníctvom svätej Margity-Márie Alacoque dáva prísľuby tým, ktorí zbožne uctievajú Jeho Srdce. Ctitelia Ježišovho Srdca obsiahnu:

1. Všetky milosti potrebné ich stavu
2. Pokoj v rodinách
3. Potechu vo všetkých protivenstvách
4. Ochranu v živote, ale osobitne v hodine smrti
5. Požehnanie na všetky podujatia a prácu
6. Žriedlo a nekonečné more milosrdenstva v Ježišovom Srdci pre hriešnikov
7. Horlivosť vlažným dušiam
8. Horlivým dušiam pokrok v dokonalosti
9. Požehnanie domov a miest, kde uctievajú obraz Ježišovho Srdca
10. Kňazom milosť pri práci na spáse duší a milosť pohnúť aj najzatvrdnutejšími srdciami
11. Tým, čo rozširujú pobožnosť Ježišovho Srdca, istotu, že budú naveky zapísaní v samotnom Srdci Ježišovom
12. Sľubujem v prehojnom milosrdenstve svojho Srdca, že tým, čo si vykonajú pobožnosť deväť po sebe nasledujúcich prvých piatkov, dám milosť kajúcnosti, že nezomrú bez mojej milosti, ani bez prijatia svätých sviatostí a moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v hodinu smrti.

Dvanáste prisľúbenie pre milosť, ktorú sľubuje, sa nazýva aj Veľké prisľúbenie. Vzťahuje sa na konanie si deviatich prvých piatkov, pričom každý prvý piatok akoby bol malým sviatkom Ježišovho Srdca Podmienky, ktoré sa výslovne žiadajú pre uskutočnenie veľkého prisľúbenia, sú: Deväť prijímaní v deväť prvých piatkov v mesiaci, ktoré musia byť neprerušené.

Počet deväť nie je nijakou mágiou, ale umožňuje, aby sa niekto naučil verne pristupovať k sv. prijímaniu počas dlhšieho obdobia a takto sa stal lepšie disponovaným prijať väčšie milosti a duchovné dary. Najlepšou zárukou sú tu Ježišove slová: „Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň…Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“ (Jn 6, 54; 58). Preto sa úcta k Ježišovmu Srdcu spája s Eucharistiou, adoráciami, návštevami svätostánku, a najmä s tzv. zmierujúcim prijímaním v prvý piatok v mesiaci.

úcta k božskému srdcu

Modlitba zasvätenia

Buď pozdravené, Ty zázračné srdce Ježišovo.

Teba chválim, Teba velebím a oslavujem, Tebe ďakujem,

Tebe darujem, zasväcujem a obetujem svoje srdce.

Prijmi ho a privlastni si ho celé.

Očisti, osvieť a posväť ho,

Aby si v ňom žil a ako Kráľ panoval naveky.

Amen.


Naša milá Matka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

Oroduj za nás.

Svätý Jozef, vzor a ochranca ctiteľov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

Oroduj za nás.

Nech je všade a navždy milované Najsvätejšie Srdce Ježišovo!

Od tohoto času až naveky.

Amen.

Video

Posolstvo z Paray le Monial

Citát

„Treba prosiť o tichosť a pokoru srdca, potom sa priblížiť k prebodnutému Ježišovmu srdcu horiacemu láskou k nám a nechať sa zraniť jeho láskou, nechať sa zapáliť a horieť…“

Pierre Goursat, zakladateľ Komunity Emanuel